Oznámenie verejnou vyhláškou - Územný plán obce

Obec Ľuboreč zastúpená starostom obce Mgr. Marcelom Šupicom, a v zastúpení osoby spôsobilej vykonávať obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov,  podľa § 20 ods. 2

 

o z n a m u j e

 

dotknutým orgánom štátnej správy, občanom obce a subjektom, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť dotknuté, že v lehote

 

od 20. decembra 2017 do 22. januára 2018

 

sa môžu oboznámiť s návrhom „Zadania pre spracovanie územného plánu obce Ľuboreč“ do ktorého je možné nahliadnúť na Obecnom úrade v Ľuboreči v úradných hodinách tel.: 047/4372823 a na internetovej stránke obce Ľuboreč v sekcii Dokumenty / UPO -

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč