Oznámenie

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Obec Ľuboreč ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), týmto v súlade s § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

o z n a m u j e

začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona na ochranu prírody a krajiny na návrh žiadateľky Jana Štvertecká, bytom Ľuboreč 22, 985 11 Halič zo dňa 09. 10. 2013 a to 1 ks čerešňa (Cerasus sp.) s obvodom kmeňa 130 cm rastúcej na parcele EKN č. 11 v k. ú. Ľuboreč, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve podľa LV č. 779, z dôvodu ohrozovania zdravia, života a majetku žiadateľky.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 7 dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu Obecný úrad Ľuboreč, Ľuboreč 138, 985 11 Halič alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Mgr. Marcel Šupica, v. r.

starosta obce

Zverejnené: 11. 10. 2013

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč