Oznámenie 1.3.2014

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

Obec Ľuboreč ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), týmto v súlade s § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

 

o z n a m u j e

 

začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona na ochranu prírody a krajiny na návrh žiadateľov Marek Kováč, bytom Ľuboreč 153 a Denisa Oláhová, bytom Ľuboreč 152, 985 11 Halič zo dňa 26. 02. 2014 a to 2 ks drevín Smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 95 cm rastúci na parcele CKN č. 1801/24 v k. ú. Ľuboreč, druh pozemku parcela zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve žiadateľov a s obvodom kmeňa 89 cm rastúci na parcele EKN č. 5010 v k. ú. Ľuboreč, druh pozemku ostatné plochy vo vlastníctve obce Ľuboreč, oba z dôvodu narúšania plotového oporného múru a vstupnej brány koreňovou sústavou drevín.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 7 dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu Obecný úrad Ľuboreč, Ľuboreč 138, 985 11 Halič alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

                                                                                                           Mgr. Marcel Šupica, v. r.

                                                                                                                     starosta obce

 

Zverejnené: 01. 03. 2014

 

 

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč