Oznámenie 29.7.2014

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

Obec Ľuboreč ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), týmto v súlade s § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

 

o z n a m u j e

 

začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona na ochranu prírody a krajiny na návrh žiadateľa Kamil Gembický, bytom Riečna 61/11a, 985 59 Vidiná zo dňa 29. 07. 2014 a to 1 ks dreviny orech kráľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 170 cm rastúci na parcele CKN č. 116/1 v k. ú. Ľuboreč, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny, jej odumierania a možného pádu dreviny, ktorým sú ohrozené susedné stavby.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu Obecný úrad Ľuboreč, Ľuboreč 138, 985 11 Halič alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Marcel Šupica, v. r.

                                                                                                                     starosta obce

 

 

Zverejnené: 29. 07. 2014

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč